KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
Điện thoại: 0234.3833542
Website: http://www.dhsphue.edu.vn/cd_cmk.aspx?cd=3502&id=0