Văn bản
Tìm Văn bản cập nhật mới nhất:
Ban hành Quy định thực hiện công khai thông tin tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
 Tải về 
 
15/08/2023 1550//QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Ban hành Quy định thực hiện so chuẩn và đối sánh chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
 Tải về 
 
28/07/2023 1442/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Nghị quyết Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
 Tải về 
 
25/10/2021 21/NQ-HĐT Trường Đại học Sư phạm