Văn bản
Tìm Văn bản cập nhật mới nhất:
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 Tải về 
 
29/11/2018 161/2018/NĐ-CP Chính phủ
Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
 Tải về 
 
31/08/2018 37/2018/QÐ-TTg Thủ tướng Chính phủ
Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
 Tải về 
 
25/08/2018 Bộ Giáo dục và đào tạo