Công việc trọng tâm
1Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động đổi mới đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT của Trường.
2Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (1957-2017) và 40 năm thành lập Đảng bộ (1977-2017).
3Thực hiện công tác bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kiện toàn nhân sự các đơn vị mới thành lập. Đầu tư phát triển, năng lực đội ngũ, tiếp tục hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBVC.
4Ban hành Quy định về công tác cán bộ; Quy trình giải quyết các công việc và hoàn thành xác định vị trí việc làm của CBVC.
5Hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài lần 2; Đánh giá chương trình Vật lý tiên tiến theo tiêu chuẩn AUN.
6Hoàn thành việc xây dựng Chiến lược phát triển của Trường và Chiến lược đảm bảo chất lượng, Chiến lược KHCN giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
7Đổi mới hiệu quả nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, hoạt động nghiệp vụ sư phạm theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của người học. Tăng cường công tác quản lý việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo đại học và sau đại học các hệ trong và ngoài trường, quản lý giờ công, ngày công, hiệu suất công việc của cán bộ hành chính; quản lý nề nếp người học; Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, giải quyết kịp thời và thông suốt thông tin hai chiều giữa trường và các đơn vị.
8Triển khai “Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông” (ETEP) của Bộ GD&ĐT; Phối hợp với Đề án Ngoại ngữ 2020 để có lộ trình tăng cường năng lực tiếng Anh cho giảng viên và người học.
9Đẩy mạnh hoạt động NCKH, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động KHCN và HTQT, thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh về khoa học cơ bản, đặc biệt là khoa học giáo dục.
10Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị các phòng thực hành, thí nghiệm; tăng cường hiệu quả sử dụng CSVC, trang thiết bị. Xây dựng Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm, nhà học, thực hành thí nghiệm và nhà làm việc của giảng viên ở khu cư xá Đội Cung và thư viện cũ.
Từ Hội nghị Xây dựng phương dướng năm học 2016 - 2017