TRANG CHỦ English  LIÊN HỆ
Khoa Địa Lý
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\dhsphue\cpadmin\funtions\trun_function_db.php on line 39
TS. Nguyễn Ngọc Minh
Ngày sinh:
Quê quán:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
- Nhà riêng: 054.3832281
- Di động: 0914 046263
Email: nguyenngocminh@dhsphue.edu.vn
Chức danh: Tiến sĩ, Giảng viên chính
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Phương pháp dạy học và Bản đồ

Các công trình nghiên cứu, bài báo khoa học:

    

1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc định canh, định cư ngư dân vùng đầm phá Thừa Thiên Huế - Đề tài cấp tỉnh - UBKH tỉnh Thừa Thiên Huế - 1987 - Tham gia.

2. Chất lượng giáo viên địa lý do trường Đại học Sư phạm Huế đào tạo trong những năm qua và hiện nay - Đề tài cấp trường - 1994 - Chủ trỡ.

3. Điều tra thực trạng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông bộ môn địa lý ở một số tỉnh Miền Trung - Đề tài cấp trường - 1999 - Chủ trỡ.

4. Nghiên cứu tương quan giữa mạng lưới trường phổ thông với sự phân bố dân cư và gia tăng dân số khu vực ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2002-2010 - Đề tài cấp Bộ, Mã số B2002-09-06. Tham gia.

5. Thiết kế bài giảng địa lí kinh tế - xã hội theo hướng dạy học tích cực ở trường Trung học phổ thông,  Đề tài cấp Bộ, Mã số: B. 2003 - 75 - 75.  (tham gia)

6.  Hình thành và rèn luyện kỹ năng giảng dạy cho sinh viên địa lí trường Đại học Sư phạm,  Đề tài cấp Bộ, mã số B2006-DHH03-18 (Chủ trì)

7.  Làm rõ quy trình cơ bản dạy các bài thực hành trên lớp trong sách giáo khoa địa lí phổ thông trung học,  tr. 44-49, Tập san khoa học (9), Trường Đại học Sư phạm huế, 1994.

8. Nhìn lại công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên địa lí các tỉnh duyên hải miền Trung trong 10 năm qua, tr. 15-16, Đại học và giáo dục chuyên nghiệp (11),  1994

9.  Về phương pháp kiểm tra đánh giá nhận thức học sinh bằng câu hỏi dạng Test  khi giảng dạy địa lí kinh tế - xã hội các nước ở trường phổ thông trung học, tr. 47-54,  Thông báo khoa học của các trường đại học - Khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội,  1997.

10.  Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về thực trạng và giải pháp của việc dạy và học môn địa lí trong trường trung học chuyên ban ở Huế, tr.129 - 137.  Thông báo khoa học và giáo dục, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: "Đổi mới phương pháp dạy học tiến vào thế kỷ XXI", Huế , 1998

11.  Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về thực trạng và giải pháp của việc dạy và học môn địa lí trong trường trung học chuyên ban ở Huế (Bản tiếng Trung Quốc), tr. 35-39, Hội nghị chuyên đề lý luận giáo dục đại học Trung Việt, Huế Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: "Đổi mới phương pháp dạy học tiến vào thế kỷ XXI, Học viện Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc,  1998 

12.  Xử lí kiến thức bài giảng trong sách giáo khoa địa lí kinh tế - xã hội các nước - một trong những hướng để đổi mới phương pháp dạy học địa lí, tr. 122-127, Thông báo khoa học, Chuyên đề dạy học và đào tạo giáo viên (số 6), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,  1999

13.  Một cách dạy học bài địa lí kinh tế - xã hội các nước theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, tr. 25-26, Nghiên cứu giáo dục (334), 1998

14.  Xử lí nội dung kiến thức trong bài địa lí theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, tr. 23-24.  Nghiên cứu giáo dục (2), 2001

15.  Xây dựng và vận dụng các nguyên tắc xử lí nội dung kiến thức trong bài học địa lí theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, tr. 77-86, Tạp chí khoa học sư phạm (3), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội, 2001

16.  Về nguyên tắc dạy học tích cực cho các giờ học địa lí của học sinh phổ thông (bản tiếng Nga) , Viện hàn lâm khoa học quốc tế về tự nhiên và xã hội, Matxcơva 2001.

17.   Xác định một số chỉ tiêu xây dựng mạng lưới trường phổ thông tương ứng với sự phân bố dân cư khu vực ven biển vùng đầm phá Thừa Thiên Huế, tr. 79-84, Thông báo khoa học, Trường ĐHSP, Đại học Huế, 2003

18.  Thiết kế một hình thức trình bày bài giảng trên lớp theo hướng dạy học tích cực, tr.89, Kỹ yếu hội nghị khoa học đổi mới PPDH địa lí,ĐHSP Huế số tháng 4, 2003.  

19.  Rèn luyn k năng bn đồ cho hc sinh qua hinh thc t chc các cuc cm tri , du lch, tr.42, Tp chí giỏo dc (s thỏng 4 năm 2004), 2004

20.  Rèn luyện kỹ năng giảng dạy cho sinh viên đạ lí trong trường Đại học Sư phạm  Đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại các trường đại học sư phạm , Kỹ yếu hội thảo khoa học,  Trung tâm phát triển nghiệp vụ sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4/ 2006.

21.  Một số vấn đề về thực trạng và đề xuất trong đào tạo tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm Huế. Tr.190-195, Kỹ yếu hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Huế tháng 3/2009

Sách, giáo trình

1.  Tài liệu hướng dẫn giáo viên phục vụ cải cách giáo dục môn địa lí 10, , ĐHSP Huế, 1990, (Nguyễn Ngọc Minh, Trần Văn Thắng, Hoàng Lê Tạc, Nguyễn Khoa Lạnh). 

2.  Giúp dạy tốt địa lí 11 CCGD,  ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm thông tin, 1991, (Hoàng Lê Tạc, Đặng Quang Quỳnh, Nguyễn Ngọc Minh)

Giáo trình phương pháp dạy học địa lí (phần đại cương), Tập 1, Trường Đại học Sư phạm Huế, 1991, (Nguyễn Ngọc Minh).

4.  Giáo trình phương pháp dạy học địa lí lớp 10 (cải cách giáo dục), Trường Đại học Sư phạm Huế, 1992, (Nguyễn Ngọc Minh ).

5.   Ôn luyện thi tú tài môn địa lí, NXB Đà Nẳng, 1999,  (Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thúy Vinh) .

6.   Giáo trình phương pháp dạy học địa lí kinh tế - xã hội các nước ở trường trung học phổ thông, Đại học Sư phạm Huế, 2000, (Nguyễn Ngọc Minh).

7.   Giáo trình phương pháp dạy học địa lí đại cương ở trường trung học phổ thông, Đại học Sư phạm Huế, 2000, (Nguyễn Ngọc Minh).

8.  Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn địa lí Trung học phổ thông, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên Trung học phổ thông chu kỳ III,  Nhà xuất bản Giáo dục. 2006, (Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Đức Vũ).

9. Bài giảng Dạy chương trình và sách giáo khoa lớp 10 phân ban, Huế, 2006 (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán môn địa lí các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên thực hiện thay sách giáo khoa địa lí 10),   Nguyễn Ngọc Minh, Trần Thị Cẩm Tú.

10.  Đổi mi phương pháp dy hc theo chương trình và sách giáo khoa địa íí 11 trung hc ph thông, (Tài liệu bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo viên các tỉnh Qung Bình, Qung Ngãi, Ninh Thun, Sóc Trăng ), Trung tâm nghiên cu giáo dục và bồi dưỡng giáo viên, Trường ĐHSP Huế, 2007. Nguyn Đức Vũ Nguyn Ngc Minh,

11. Tài liu tp hun tăng cường năng lc cho ging viên Đại hc Sư phm v đổi mi phương pháp dy hc các môn hc lp 12 phân ban, môn địa lí. Trung tõm nghiên cu giáo dục và bồi dưỡng giáo viên trường ĐHSP Huế, 2008.  Nguyn Ngc Minh, Trn Văn Thng, Lê Công Triêm, Nguyn Đức Vũ,

 

Quỳnh Giao
In trang          (Cập nhật: 10:49:28-10/06/2009)
---------------------------------------------------------------------------------------
© 2008 Trường Đại học Sư phạm Huế
Các trình duyệt hỗ trợ tốt: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari