TRANG CHỦ English  LIÊN HỆ
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Mẫu làm đề thi kết thúc học phần
Mẫu làm đề thi kết thúc học phần
››
Mẫu làm đề thi kết thúc học phần
- Tải File
- Dành cho: CB & SV
- Nguồn: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
Mẫu đề thi tốt nghiệp
Mẫu đề thi tốt nghiệp
››
Mẫu đề thi tốt nghiệp
- Tải File
- Dành cho: Cán bộ
- Nguồn: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục


HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIẢNG VIÊN
Thực hiện chủ trương của Nhà trường, Phòng Đào tạo Đại học đã tiến hành xây dựng và triển khai áp dụng "Hệ thống hỗ trợ giảng viên" tại địa chỉ http://117.3.4.204/diemsv/ql từ học kỳ I năm học 2010-2011. Trên cơ sở đó việc xử lý điểm quá trình theo học chế tín chỉ có một số thay đổi, Trường thông báo đến các đơn vị và tất cả giảng viên về việc xử lý điểm quá trình.

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Phòng Khảo thí-ĐBCLGD
In trang          (Cập nhật: 14:56:58-03/12/2010)
---------------------------------------------------------------------------------------
Biểu mẫu tổng hợp: Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
Biểu mẫu 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục năm học 2014-2015
Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
Biểu mẫu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
Biểu mẫu 20: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Ban hành kèm theo Quyết định số: 65 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mẫu Đơn xin xem lại bài thi và Đơn xin hoãn kỳ thi học phần
Kết luận Hội thảo khoa học: "Đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực học tập của sinh viên"
Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học năm học 2011-2012
Thực hiện quy chế công khai hàng năm, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế báo cáo công khai năm học 2011-2012 gồm các nội dung chính sau đây:
Biểu mẫu 20: THÔNG BÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2011-2012
Biểu mẫu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012
Biểu mẫu 22: CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011-2012
Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục năm học 2011-2012
Các tin đã đưa
Biểu mẫu tổng hợp: Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (21/11/2014)
Biểu mẫu 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (21/11/2014)
Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục năm học 2014-2015 (21/11/2014)
Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (21/11/2014)
Biểu mẫu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 (21/11/2014)
Biểu mẫu 20: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 (21/11/2014)
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC (20/08/2012)
QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (17/07/2012)
Mẫu Đơn xin xem lại bài thi và Đơn xin hoãn kỳ thi học phần (23/05/2012)
Kết luận Hội thảo khoa học: "Đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực học tập của sinh viên" (23/05/2012)
Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học năm học 2011-2012 (06/04/2012)
Biểu mẫu 20: THÔNG BÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2011-2012 (05/04/2012)
Biểu mẫu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012 (05/04/2012)
Biểu mẫu 22: CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011-2012 (04/04/2012)
Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục năm học 2011-2012 (04/04/2012)
© 2008 Trường Đại học Sư phạm Huế
Các trình duyệt hỗ trợ tốt: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari