TRANG CHỦ English  LIÊN HỆ
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Mẫu làm đề thi kết thúc học phần
Mẫu làm đề thi kết thúc học phần
››
Mẫu làm đề thi kết thúc học phần
- Tải File
- Dành cho: CB & SV
- Nguồn: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
Mẫu đề thi tốt nghiệp
Mẫu đề thi tốt nghiệp
››
Mẫu đề thi tốt nghiệp
- Tải File
- Dành cho: Cán bộ
- Nguồn: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục


Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2009-2010
Đối với các lớp học theo học chế tín chỉ (năm 1 và 2)

ĐẠI HỌC HUẾ
                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2009-2010 HỆ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ (KHÓA TS 2008)

Ngày
Toán
Hóa
Tin
Sinh CQ+CT
KTNL
TLGD
12/1/10
Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lê nin 2
14/1/10
Giáo dục học 1
GD học đại cương
16/1/10
XXX
Điện và điện từ
NM Cơ học lí thuyết- Vl.......
Lập trình hướng đối ứng (T/hành)
Giải phẫu người
Vi sinh vật học
LS giáo dục thế giới
19/1/10
Đại số đại cương
Vật lý nguyên tử và hạt nhân
Các PP phổ ứng dụng trong HH
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Sinh lý học thực vật
Sinh lý thực vật
LS giáo dục VN
21/1/10
Hình học affine và hình học Euclid
Quang học
Hóa học về kim loại
Hàm nhiều biến và PT vi phân
Sinh học phân tử
Nông hóa – Thổ nhưỡng
Tâm lý học phát triển
23/1/10
Số học
RLNVTX 3
RLNVTX
RLNVTX 3
Giáo dục dân số
RLNVTX 2
TLH nhận thức
26/1/10
Giải tích 4
Thí nghiệm
XXX
XXX
RLNVTX 3
XXX
XXX

Ghi chú:
+ Các học phần môn chung sẽ thi theo danh sách chung cho toàn khối, các môn riêng thi theo đơn vị Khoa, Sinh viên xem danh sách  phòng thi trên trang Web của trường. Phòng thi thay đổi từng ngày . Các môn thi thực hành, thí nghiệm do Khoa tổ chức.
+ Giờ thi vào buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 00, SV có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 30.
+ Trang phục đúng quy định, mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân.
                                                                                                                     Huế, ngày 21  tháng 12 năm 2009
                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

ĐẠI HỌC HUẾ
                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2009-2010 HỆ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ (KHÓA TS 2008)

Ngày
Văn
Sử
Địa CQ+CT
GDCT
GDCTQP
GDTH
SPMN
12/1/10
Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lê nin 2
Triết học Mác Lê nin 1
Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lê nin 2
14/1/10
Giáo dục học 1
GD học đ/c
GD học đ/c
16/1/10
Văn học VN trung đại 2
LSVN hiện đại
Địa lý KT-XH dại cương 1
LS các học thuyết CT
Âm nhạc 1
Âm nhạc 1
19/1/10
Văn học Châu Âu
XXX
Đại lí TN đại cương 3
LLDH môn GDCD
Mỹ thuật 1
PPNCKH GD
21/1/10
Văn học VN trung đại 3
LLDH môn Lịch Sử
XXX
Mỹ học đại cương hoặc dân số và PT
Tư tưởng HCM (v/đ)
Toán học 3
Thống kê GD
23/1/10
Văn bản Hán văn TQ
RLNVSP TX
Địa lý tự nhiên các châu lục
LS các HT KT
KT-CT Mác Lê nin (v/đ)
Thủ công – Kỹ thuật
Dinh dưỡng trẻ em
26/1/10
RLNVSP TX 3
XXX
XXX
Kinh tế học đại cương
Tiếng Việt 2
PP hình thành biểu tượng...
28/1/10
XXX
LSTG cận đại
PPNC và DH địa lý địa phương
Triết học Hy Lạp CĐ và Tây Âu CT
Triết học M- Lê nin 2
RLNVSP TX 2 (t/h)
RLNVSP TX 1

Ghi chú:
+ Các học phần môn chung sẽ thi theo danh sách chung cho toàn khối, các môn riêng thi theo đơn vị Khoa, Sinh viên xem danh sách  phòng thi trên trang Web của trường. Phòng thi thay đổi từng ngày . Các môn thi thực hành, thí nghiệm do Khoa tổ chức.
+ Giờ thi vào buổi sáng bắt đầu từ8 giờ 00, SV có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 30.
+ Trang phục đúng quy định, mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân.
                                                                                                                     Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2009
                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

ĐẠI HỌC HUẾ
                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2009-2010 HỆ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ (KHÓA TS 2009)

Ngày
Toán
Hóa
Tin
Sinh 
KTNL
KTCN (QT)
SPTB
12/1/10
Tâm lý 1
14/1/10
Tin học
KT NL đ/c
16/1/10
Nhập môn toán cao cấp
Toán cao cấp 1
xxx
Nhập môn lô gic toán
Động vật học 1
Động vật không xương sống
Toán cao cấp 1
Toán cao cấp 1
19/1/10
Giải tích 1
Toán cao cấp 2
Đại số và HH giải tích
Ngôn ngữ lập trình b/ cao (t/h)
Thực vật học 1
Hình thái GP thực vật
Toán cao cấp 2
Hóa vô cơ
21/1/10
Hình học GT
xxx
Vật lý đại cương
Phép tính vi tích phân...
Hóa vô cơ – hóa hữu cơ
Hóa vô cơ – phân tích
Vật lý đ/c 1
Vật lý đ/c 1
23/1/10
Đại số tuyến tính
Cơ học 1
XXX
Đại số tuyến tính
Toán cao cấp và XSTK
XXX
Cơ sở lý thuyết hóa học
26/1/10
Lịch sử toán
XXX
Hóa học đ/c 1
RLNVSP TX 1
XXX
XXX
XXX
XXX
28/1/10
xxx
T/h VLđ/c
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Ghi chú:
+ Các học phần môn chung sẽ thi theo danh sách chung cho toàn khối, các môn riêng thi theo đơn vị Khoa, Sinh viên xem danh sách  phòng thi  trên trang Web của trường. Phòng thi thay đổi từng ngày .Các môn thi thực hành, thí nghiệm do Khoa tổ chức.
+ Giờ thi vào buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00, SV có mặt tại phòng thi lúc 13 giờ 30.
+ Trang phục đúng quy định, mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân.
                                                                                                                     Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2009
                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 

ĐẠI HỌC HUẾ
                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2009-2010 HỆ ĐÀO TẠO TÍN CHỈ (KHÓA TS 2009)

Ngày
Văn
Sử
Địa
GDCT
GDCTQP
GDTH
SPMN
TLGD
12/1
Tâm lý 1
Tâm lí học đại cương
Pháp luật đ/c
14/1
Tin học
LSVN cổ trung đại
Bản đồ học đ/c
Tin học
Tiếng Việt 1
Tiếng Việt
Tin học
16/1
CSVH VN
Xã hội học
ĐLTN đại cương 1
LSVN cổ trung cận hiện đại
Cơ sở văn hóa VN
Xã hội học
19/1
Lô gic học đ/c
Khảo cổ học
xxx
Giáo dục gia đình
Toán học 1
Lô gic học đ/c
Lô gic học đ/c
21/1
Văn học dân gian VN
LSTG CTĐ (v/đ)
KT học đ/c
LSTG đ/c
Mỹ học đ/c
Sinh lý trẻ em
Mỹ học đ/c
Mỹ học đ/c
23/1
Dẫn luận ngôn ngữ
LSVM thế giới
Toán cao cấp
Môi trường và con người
Địa lý KTVN, MT &con người
Giáo dục môi trường
Môi trường và con người
Môi trường & Phát triển
26/1
Thực hành Tiếng Việt
XXX
XXX
Triết học TQ cổ trung đại
Lịch sử triết học phương Đông
XXX
XXX
Thống kê trong KHXH
28/1
RLNVSP TX 1
XXX
Địa chất đại cương
XXX
Đạo đức học
(v/đ)
XXX
XXX
Sinh lý thần kinh

Ghi chú:
+ Các học phần môn chung sẽ thi theo danh sách chung cho toàn khối, các môn riêng thi theo đơn vị Khoa, Sinh viên xem danh sách phòng thi trên trang Web của trường. Phòng thi thay đổi từng ngày . Các môn thi thực hành, thí nghiệm do Khoa tổ chức.
+ Giờ thi vào buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ 00, SV có mặt tại phòng thi lúc 13 giờ 30.
+ Trang phục đúng quy định, mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân.
                                                                                                                     Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2009
                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
TT Khảo thí & ĐBCLGD
In trang          (Cập nhật: 15:05:27-28/12/2009)
---------------------------------------------------------------------------------------
Biểu mẫu tổng hợp: Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
Biểu mẫu 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục năm học 2014-2015
Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
Biểu mẫu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
Biểu mẫu 20: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Ban hành kèm theo Quyết định số: 65 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mẫu Đơn xin xem lại bài thi và Đơn xin hoãn kỳ thi học phần
Kết luận Hội thảo khoa học: "Đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực học tập của sinh viên"
Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học năm học 2011-2012
Thực hiện quy chế công khai hàng năm, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế báo cáo công khai năm học 2011-2012 gồm các nội dung chính sau đây:
Biểu mẫu 20: THÔNG BÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2011-2012
Biểu mẫu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012
Biểu mẫu 22: CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011-2012
Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục năm học 2011-2012
Các tin đã đưa
Biểu mẫu tổng hợp: Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (21/11/2014)
Biểu mẫu 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (21/11/2014)
Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục năm học 2014-2015 (21/11/2014)
Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (21/11/2014)
Biểu mẫu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 (21/11/2014)
Biểu mẫu 20: Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 (21/11/2014)
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC (20/08/2012)
QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (17/07/2012)
Mẫu Đơn xin xem lại bài thi và Đơn xin hoãn kỳ thi học phần (23/05/2012)
Kết luận Hội thảo khoa học: "Đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực học tập của sinh viên" (23/05/2012)
Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học năm học 2011-2012 (06/04/2012)
Biểu mẫu 20: THÔNG BÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2011-2012 (05/04/2012)
Biểu mẫu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2011-2012 (05/04/2012)
Biểu mẫu 22: CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011-2012 (04/04/2012)
Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục năm học 2011-2012 (04/04/2012)
© 2008 Trường Đại học Sư phạm Huế
Các trình duyệt hỗ trợ tốt: Google Chrome, Firefox, Opera, Safari