TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ
là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đại học và sau đại học
là cơ sở nghiên cứu khoa học,...
và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Khen thưởng:
- Huân chương Lao động Hạng Ba (1983)
- Huân chương Lao động Hạng Nhì (1991)
- Huân chương Lao động Hạng Nhất (1996)
- Huân chương Độc lập Hạng Ba (2002)
- Huân chương độc lập Hạng Nhì (2012)